Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kết quả thực hiện chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng 02/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn: Hiện trạng về môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là môi trường không khí, môi trường nước tại các khu, cụm công nghiệp và ở các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh; kết quả xử lý đối với các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Ngày 22/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1452/STNMT-KHTC báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Về theo dõi, giám sát hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh

- Công tác theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh năm 2020, trong đó quan trắc môi trường nước mặt tại 52 vị trí, môi trường không khí tại 42 vị trí, môi trường đất tại 10 vị trí và công bố thông tin định kỳ hàng tháng về kết quả quan trắc môi trường đến các Sở ngành, địa phương và công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Triển khai lập và trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về hiện trạng môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 trong tháng 10/2020.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường đang cùng các địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giám sát hiện trạng chất lượng môi trường, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (Văn bản số 572/STNMT-MT ngày 10/03/2020 về việc đề xuất nội dung chuẩn bị cho công tác phối hợp xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

- Về kiểm soát chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh dự án trang bị 07 trạm quan trắc môi trường nước mặt liên tục, tự động với tổng vốn đầu tư khoảng 64 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (Quyết định số số 1471/QĐ-UBND ngày 19/06/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trang bị trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang). Hiện nay, dự án đang tổ chức đấu thầu gói thầu thi công xây lắp, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình và được UBND tỉnh đồng ý việc đề xuất đầu tư bổ sung các trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động tại các khu vực bị tác động bởi cụm công nghiệp Mỹ Quý; các vùng nuôi thủy sản Nam Việt – Bình Phú, cồn Vĩnh Hòa; nâng cấp trạm quan trắc nước thải khu công nghiệp Bình Hòa và 01 trạm quan trắc chất ượng không khí tại thành phố Long Xuyên (Thông báo số 209/TB-VPUBND ngày 13/05/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại buổi họp xử lý đề nghị bổ sung một số trạm quan trắc môi trường tự động).

Đồng thời, đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Dự án Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh An Giang để kết nối hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ (Tờ trình số 128/TTr-STNMT ngày 30/3/2020 về việc thẩm định, phê duyệt dự án “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và hạ tầng truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh An Giang”).

2. Kết quả xử lý đối với các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Trong những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường được thực hiện thường xuyên từ Trung ương đến địa phương gồm các đơn vị: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3390/STNMT-TT ngày 20/12/2019 đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã quan tâm nghiên cứu Sổ tay hướng dẫn công tác kiểm tra về tài nguyên và môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn và thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Trong 05 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường (Sở: 08 cuộc, cấp huyện: 09 cuộc) với tổng số 23 tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp (doanh nghiệp chế biến bột cá) với số tiền 60.000.000 đồng về hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường./.

Kim Yến