Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

Ngày đăng 25/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

Theo đó, giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Responsive image
 

Xem xét, đánh giá báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021; kết quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét và cho ý kiến đối với các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân năm 2022), các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh... xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với giám sát chuyên đề:

Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Giám sát kết quả thực hiện trường học đạt chuẩn quốc gia tập trung các trường thuộc các xã đã được công nhận Nông thôn mới

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025.

Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

Công tác lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc lập kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lĩnh vực dân tộc:

Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Lĩnh vực pháp chế:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể thay đổi chương trình giám sát và sẽ tổ chức đoàn khảo sát để nắm tình hình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

NGUYỄN NGUYỄN