Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 01/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khá tốt. Chi ủy cùng với lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban Thanh tra nhân dân theo dõi, giám sát các chế độ, chính sách trong đơn vị. Cán bộ, công chức nhận thức cao về tầm quan trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từ đó tăng sự đồng thuận, phát huy đoàn kết nội bộ, làm cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Cụ thể, thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, họp Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020; kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020...Triển  khai và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...

 

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng đã lãnh đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị như sau:

6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng phục vụ tốt kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành 11 nghị quyết liên quan đến an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị ở địa phương ... các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao; Phục vụ 07 cuộc khảo sát, giám sát theo chương công tác năm của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Văn phòng đã ban hành các văn bản liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan như: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  năm 2020; Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020; Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Phân công cán bộ tiếp công dân tại cơ quan; Tham mưu Thường trực HĐND ban hành nghị quyết về quy chế tiếp công; lịch tiếp công dân được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng để thông tin đến người dân được biết. Thường xuyên cùng với UBND và các ngành có liên quan trực tiếp đối thoại với công dân, giải quyết những vụ khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó còn tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân chung của tỉnh theo quy định. Tham mưu Ban Pháp chế tiếp 11 lượt công dân, nhận 45 đơn thư khiếu nại, tố cáo, chuyển cấp có thẩm quyền hướng dẫn 07 đơn, lưu 38 đơn (do trùng, hoặc địa chỉ không rõ ràng).

Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND lãnh đạo, chỉ đạo các vị đại biểu HĐND tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định. Tiếp xúc cử tri theo yêu cầu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để chuyển tải và phản ảnh trung thực, kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời và đầy đủ. Ngoài ra, Văn phòng còn tham mưu cho Đảng đoàn HĐND những nội dung khảo sát, giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng chất lượng hoạt động của HĐND.

 

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc:

Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua, ghi nhận ý kiến đóng góp, nắm bắt nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi ủy chi bộ cùng với lãnh đạo Văn phòng đã quán triệt và chỉ đạo Đoàn thể trong cơ quan thường xuyên nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, người lao động để có biện pháp vận động, uốn nắn kịp thời; xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2020, trong nội dung kiểm tra có lồng ghép nội dung thực hiện quy chế dân chủ. Việc kiểm tra giám sát đảm bảo tính khách quan, công khai, dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm và có kết luận báo cáo đúng theo quy định. 

Chi ủy và Lãnh đạo văn phòng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc chống tham nhũng, lãng phí và phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, công khai minh bạch kinh phí hoạt động và tăng cường ý thức trong nội bộ về đấu tranh chống tham nhũng, từ đầu năm đến nay chưa phát hiện có trường hợp, cá nhân nào vi phạm tham nhũng và lãng phí.

Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, phân công, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đều được công khai bàn bạc dân chủ trước khi quyết định; công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ cơ quan được thực hiện đúng quy trình.  Lãnh đạo Văn phòng quan tâm thực hiện kịp thời các chế độ nâng lương, khen thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động.

Việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quản lý và sử dụng tài sản công, … được thực hiện thường xuyên. Qua giám sát, cán bộ, công chức đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản của cơ quan, quy chế dân chủ đảm bảo được thực thi ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, nếp sống văn minh công sở. Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động; quan tâm chia sẻ, động viên, hỗ trợ đối với các trường hợp khó khăn, bệnh tật...

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những tháng cuối năm 2020:

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH; các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở làm nền tảng để hoàn thiện vào Quy chế dân chủ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì tốt việc họp lệ định kỳ chi bộ và của cơ quan, triển khai và quán triệt tốt kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Văn phòng HĐND tỉnh năm 2020 đạt kết quả tốt.

Chỉ đạo, lãnh đạo Đoàn thể trong cơ quan thường xuyên thực hiện quy chế dân chủ. Gắn mọi hoạt động của cơ quan với việc thực hiện quy chế dân chủ; công khai đầy đủ, minh bạch những vấn đề phải công khai và bàn bạc dân chủ theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; hướng dẫn giải thích những vấn đề bức xúc của cử tri kiến nghị hoặc khiếu nại tố cáo. Cán bộ công chức cơ quan chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế tổ chức hoạt động của cơ quan và Quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng trong cơ quan.

NGUYỄN NGUYỄN