Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Ngày đăng 13/07/2021

29/BC-HĐND; 30/BC-HĐND; 31/BC-HĐND; 32/BC-HĐND;