Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng 13/07/2021

Dự thảo Nghị quyết