Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 11, 12/2020 (07/01/2021)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020 (26/11/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 10/2020 (04/11/2020)

 

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tuyên truyền công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (05/10/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 9/2020 (05/10/2020)

 

Công bố quyết định, kế hoạch khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2020 (16/09/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 8/2020 (07/09/2020)

 

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương (03/08/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 7/2020 (28/07/2020)

 

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” năm 2020 (28/07/2020)

 

Văn phòng HĐND tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2020 (03/06/2020)

 

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (02/06/2020)

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (01/06/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh họp lệ tháng 05/2020 (01/06/2020)

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (01/06/2020)