Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

.:: Thông tin tuyên truyền tổng hợp

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (17/06/2021)

 

Bảo đảm nguyên tắc khi bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân (14/06/2021)

 

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (14/06/2021)

 

“Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII (14/06/2021)

 

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân và phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay (07/06/2021)

 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (07/06/2021)

 

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (02/06/2021)

 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) (02/06/2021)

 

Phòng, chống sự xuyên tạc, phá hoại bầu cử ở Việt Nam (22/05/2021)

 

Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (20/05/2021)

 

Ý thức công dân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (17/05/2021)

 

Những điểm mới về công tác tư tưởng trong Văn kiện Đại hội XIII (17/05/2021)

 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số (17/05/2021)

 

Phê phán các quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (13/05/2021)

 

Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới (06/05/2021)