Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Công Minh

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với ông Trần Đặng Đức - Võ Nguyên Nam)

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Xác nhận kết quả Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Phước

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 (Đối với ông Nguyễn Minh Hùng)

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Điều chỉnh, bs NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C ...

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Điều chỉnh, bs NQ số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 v/v điều chỉnh, bs NQ số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn ph/án phân bổ chi tiết KHĐT công trung hạn ...

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Điều chỉnh, bs Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 ..

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020...

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Điều chỉnh, bs NQ số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về p/án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ XSKT) ...

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết)

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Thông qua đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV"

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Thông qua đề án "Đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV"

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Giao biên chế công chức, HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP NĐ số 161/2018/NĐ-CP trong các cq HCNN; phê duyệt số lượng ... trong các đơn vị SNCL và hội có tính chất đặc thù ...

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2018

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ ...

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ...

- Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

- Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang"

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

- Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020

- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do ...

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025

  • 1