Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra các tờ trỉnh của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

17/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra các tờ trỉnh của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

18, 19/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra các tờ trỉnh của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

08/QĐ-HĐND

Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chương trình (dự kiến)

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh

92/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý

170/TTr-UBND

Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến ...

109/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

175/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo NQ sửa đổi, bs một số điều của NQ số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch ...

176/TTr-UBND

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 ...

125/TTr-UBND

Tờ trình đề án nâng loại đô thị thành phố Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I

126/TTr-UBND

Tờ trình đề án nâng đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

202/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang

08/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (bất thường)

190/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.

189/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 1