Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu Họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

34/HD-HĐND

Hướng dẫn Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố

92/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyếtt về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý

109/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

117/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

130/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 ...

125/TTr-UBND

Tờ trình đề án nâng loại đô thị thành phố Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I

126/TTr-UBND

Tờ trình đề án nâng đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

119/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020

120/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số ngày 14/ 7/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

113/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

115/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ, hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang

122/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh An Giang

127/TTr-UBND

Tờ trình quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở cấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

101/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • 1