Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 19 (Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ) HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

04/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập kỳ họp và Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 19 Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

79/TTr-UBND

TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

115/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND

13/BC-HĐND; 14/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - ngân sách

03/TTr-HĐND

Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

11/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

90/TTr-UBND

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/BC-HĐND

Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

82/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

10/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đang cập nhật ...

Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh

07/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

09/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

03/BC-HĐND

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiện kỳ 2016-2021

91/BC-TA

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh An Giang (2016-2021)

Đang cập nhật ...

Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (2016 - 2021)

  • 1