Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến chương trình

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (ngày 19/8/2021).

01/BC-ĐĐBQH

Báo cáo số 01/BC-ĐĐBQH ngày 31 tháng 7 năm 2021 kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp

501/BC-UBND

Báo cáo số 501/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

60/TB-MTTQ

Thông báo 60/TB-MTTQ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An GIang tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

381/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo số 381/BC-MTTQ-BTT, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

324/BC-UBND

Báo cáo số 324/BC-UBND tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021

424/TTr-UBND

Tờ trình số 424/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ngày 10 tháng 12 năm 2015 ...

02 Báo cáo

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

505/TTr-UBND

Tờ trình số 505/TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Danh mục ...

509/TTr-UBND

Tờ trình số 509/TTr-UBND Dự thảo NQ quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

510/TTr-UBND

Tờ trình số 510/TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

487/TTr-UBND

Tờ trình số 487/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác.

497/TTr-UBND

Tờ trình số 497/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

503/TTr-UBND

Tờ trình số 503/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030

07 Báo cáo

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

393/TTr-UBND

Tờ trình số 393/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao tỉnh An Giang.

466/TTr-UBND

Tờ trình số 466/TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

407/TTr-UBND

Tờ trình số 407/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

490/TTr-UBND

Tờ trình số 490/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

374/TTr-UBND

Tờ trình số 374/TTr-UBND dự thảo Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022

06 Báo cáo

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

53/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, ...

30/TTr-HĐND

Tờ trình số 30/TTr-HĐND tỉnh ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

07 văn bản

Trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn đại biểu của thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

519/BC-UBND

Báo cáo số 519/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

496/TTr-UBND

Tờ trình 496/TTr-UBND Về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026

44/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

31/TTr-HĐND

Tờ trình số 31/TTr-HĐND tỉnh ngày 13 tháng 8 năm 2021 về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

325/BC-UBND

Báo cáo số 325/BC-UBND kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

360/BC-UBND

Báo cáo số 360/BC-UBND kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021