Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

72/HD-HĐND

Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố

344/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích ...

448/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018; Sửa đổi, bs ... Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND

376/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, rừng phòng hộ sang mục đích khác

383/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

384/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

387/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

425/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

343/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

374/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022

393/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao tỉnh An Giang.

407/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

424/TTr-UBND

Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

396/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

324/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021

325/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

360/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

362/BC-UBND

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

363/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

364/BC-UBND

Báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả hàng kém chất lượng 6 tháng đầu năm 2021

389/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

391/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

392/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

546/BC-CTHADS

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021

575/BC-TA

Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 06 tháng đầu năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021

841/BC-VKS

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021.

18/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

852/BC-BHXH; 485/BC-BQLDA; 168/BC-SNNPTNT; 62/BC-BCĐ;

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

655/CTHADS-VP; 556/CTCPĐN-PKTN; 650/ANG-THNSKS; 1998/STNMT-MT

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

  • 1