Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến chương trình

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (KỲ HỌP THỨ 2) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (NGÀY 22/7/2021)

Tờ trình số 328/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

Tờ trình số 398/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tờ trình số 402/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

Tờ trình số 403/TTr-UBND

Tờ trình về việc dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương

29/BC-HĐND; 30/BC-HĐND; 31/BC-HĐND; 32/BC-HĐND;

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Dự thảo Nghị quyết

Thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) Hội đồng nhân dân tỉnh

  • 1