Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Dự kiến Chương trình kỳ họp

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đề cương báo cáo tại kỳ họp HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

402/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

26/TB-MTTQ

Thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

179/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 15

407/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

266/TTr-UBND

Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang

396/TTr-UBND

Tờ trình V/v điều chỉnh, bs Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 ...

398/TTr-UBND

Tờ trình V/v điều chỉnh, bs Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về p/án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ XSKT)

320/TTr-UBND

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch...

397/TTr-UBND

Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án ...

388/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

389/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 v/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất ...

295/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

379/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang

380/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang

367/TTr-UBND

Tờ trình về việc đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú

400/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang

401/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang

395/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh An Giang

02/TTr-HĐND

Tờ trình về việc dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm... và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KTNS

42, 46/BC-HĐND

Tiếp tục Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm... và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KTNS

31, 32, 33, 47/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm... và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực VHXH

43, 44, 45, 48/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm... và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Pháp chế

50/BC-HĐND

Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

34/BC-HĐND

Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

27/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát trước kỳ họp giữa năm của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

21/BC-HĐND

Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát của Ban Văn hóa - xã hội trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh

28/BC-HĐND

Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2020

  • 1