Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Tài liệu kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

Chương trình

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh

Đề cương tóm tắt

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

662/TTr-UBND

Tờ trình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

752/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

38/TB-MTTQ

Thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2020

254/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

738/BC-UBND

Báo cáo Về việc đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025

674/TTr-UBND

TỜ TRÌNH Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019

721/TTr-UBND

Tờ trình Về việc điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020

726/TTr-UBND

Tờ trình Về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025

35/TTr-UBND

Tờ trình Về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 của ngân sách tỉnh An Giang

736/TTr-UBND

Tờ trình Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021

739/TTr-UBND

Tờ trình Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021

715/TTr-UBND

Tờ trình Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình và dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

737/TTr-UBND

Tờ trình Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương

670/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa năm 2021

11 Báo cáo thẩm tra

Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

691/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo NQ quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh AG

727/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang

677/TTr-UBND

Tờ trình về việc cho chủ trương thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang

730/TTr-UBND

Tờ trình Hội đồng nhân dân về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đồi mới sáng tạo đến năm 2025

06 Báo cáo thẩm tra

Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

673/TTr-UBND

Tờ trình Dự thảo NQ của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí ĐK giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) bằng quyền sử dụng đất ...

740/TTr-UBND

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

676/TTr-UBND

Tờ trình HĐND tỉnh giao biên chế, số lượng người làm việc và HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

732/TTr-UBND

Tờ trình v/v quy định chế độ thù lao cho người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động ...

08 Báo cáo thẩm tra

Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

16/TTr-HĐND

Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021

  • 1