Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

31/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Công Bằng.

32/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trường Sơn

33/NQ-HĐND

Nghị quyết về kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

34/NQ-HĐND

Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2021

35/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021

36/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương

37/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020

38/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025

39/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang

40/NQ-HĐND

Nghị quyết tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2021

41/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019

42/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình và dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công

43/NQ-HĐND

Nghị quyết giao số biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan HCNN; phê duyệt số lượng người làm việc, HĐLĐ theo NĐ ...

44/NQ-HĐND

Nghị quyết kỳ họp thường lệ năm 2021

16/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục dự án có thu hồi đất, có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất) năm 2021

17/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

18/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang

19/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND

20/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

21/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền ...

22/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành

23/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt ...

  • 1