Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

01/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý

02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch ...

04/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/219 của HĐND tỉnh hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017...

05/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang

06/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp ...

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng

01/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất..

02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang"

03/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

04/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

  • 1