Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Cổng Thông tin điện tử

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Nghị quyết kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khóa IX

Số Ký hiệu

Trích yếu

Tập tin tải về

01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

02/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND

01/NQ-HĐND

Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

02/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • 1