Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin kỳ họp HĐND
Kỳ họp lần thứ 12 sẽ tập trung bàn bạc, biểu quyết những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

09/12/2019 10:29

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.


Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến một số vấn đề có tính chất quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh như:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.

- Nghị quyết về Tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh).

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu xổ số kiến thiết) và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018.

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết).

- Nghị quyết về việc phương án phân bổ Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020.

- Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về việc thông qua Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2019 - 2025.

Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các thành phần kinh tế trong tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân thống nhất thông qua cũng như các chỉ tiêu của nghị quyết kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam