Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020

28/11/2019 10:58

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với nội dung Tờ trình số 754/TTr-UBND ngày 21/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.


Responsive image
 

Kết quả, qua rà soát, đối chiếu các quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.

Nhận thấy, việc lập dự toán ngân sách năm 2020 được thực hiện theo quy định Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2025. Mức tăng trưởng của dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh đáp ứng theo mức tăng trưởng tối thiểu quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Qua đó, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết, nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xem xét, ban hành nội dung Nghị quyết này thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam