Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Xem xét thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

01/10/2019 08:21

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa có văn bản đề nghị các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu xem xét thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND tỉnh, như sau:


Đối với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh một phần Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh phê chuẩn phương án phân bô chi tiêt kê hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các dự án cần thu hồi và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

 

Đối với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam