Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động giám sát
Quốc Hội Xem Xét Báo Cáo Giám Sát Về Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Giai Đoạn 2011 - 2016

08/11/2017 10:34

Quốc hội xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (CCTCBMHCNN) giai đoạn 2011-2016. Theo đó, phiên họp toàn thể tại hội trường, đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề quan tâm:


     Về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về CCTCBMHCNN giai đoạn 2011-2016 (công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng; việc thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; việc thực hiện quản lý và tinh giản biên chế); Về nguyên nhân, trách nhiệm đối với những hạn chế, bất cập trong việc CCTCBMHCNN giai đoạn 2011-2016; Về giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả CCTCBMHCNN; Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về CCTCBMHCNN giai đoạn 2016-2021;

     Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết; ngay trong thời gian giám sát, Chính phủ và nhiều cơ quan, địa phương đã chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản mới về cơ cấu tổ chức bộ máy với tinh thần cải cách. Các cơ quan của Quốc hội trên cơ sở những đánh giá, kiến nghị của Đoàn giám sát, đã chủ động rà soát, tiếp thu, chỉnh lý thể hiện tinh thần CCTCBMHCNN trong các dự án luật trình Quốc hội. 

     Kết quả giám sát việc CCTCBMHCNN giai đoạn 2011 - 2016 khi được Quốc hội thông qua, sẽ tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi 02 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.../.   

 

Phước Trừ
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam