Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Chợ Mới: Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

30/12/2019 14:46

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới vừa thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.


Theo đó, năm 2020 huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện như: Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đạt khoảng 322 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới là 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,66%,có 02 thêm xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới…; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương; tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao những kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại…; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dy và học; giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo…

Để thực hiện tốt các nội dung trên trên, Hội đồng nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao (tưới nhỏ giọt cho cây xoài 03 xã Cù Lao Giêng và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An). Hoàn thành Dự án 500 ha Xoài Viêtgap tại 03 xã Cù Lao Giêng. Tiến hành củng cố, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Làm tốt công tác tuyên truyền để vận động các nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn của trên, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 02 xã Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng chất các xã đã đạt chuẩn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của huyện theo đề án của huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2021.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách htrợ của nhà nước để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp có tiềm năng của huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại mạng ới chợ nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kêu gọi xã hội hóa đầu tư, nâng cấp các chợ trên địa bàn.

Đồng thời tập trung thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Tuyến đường kênh Long Điền A – B, tuyến đường mới Hòa An – Hội An, Hòa Bình – Hòa An để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, giao thông đi lại của người dân trong huyện.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Mỹ Luông để sớm đưa vào sử dụng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền để phấn đấu duy trì chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng hạng 5 trong tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

Kim Yến
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam