Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Châu Phú, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

09/01/2019 16:39

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND huyện đã triển khai đến Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.


Qua đó, Thường trực HĐND huyện đã hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn rà soát đối tượng và lập danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình các bước chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm; yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo và gửi bản kê khai tài sản cá nhân cho Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn đảm bảo đúng theo quy định.

 

Responsive image
 

Đối với HĐND huyện, qua ra soát gồm có 14/21 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, có 7/21 đồng chí chưa đảm bảo thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục 09 tháng; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 23/CV-HĐND ngày 15/10/2018 về việc gửi báo cáo và bản kê khai tài sản để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Responsive image
 

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. Ngoài ra, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đại đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tự đánh giá kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/01/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc kê khai tài sản thực hiện theo quy định tại Điểm a, khoản 1, điều 17 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Để chuẩn bị tốt cho các bước lấy phiếu tín nhiệm, tại kỳ họp HĐND huyện, xã, thị trấn đã dành thời gian cho đại biểu HĐND thảo luận đóng góp các báo cáo và bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm; qua thảo luận tất cả đại biểu đều thống nhất với báo cáo và bản kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm và đã được thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp. Tại kỳ họp, Chủ toạ kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và Tờ trình về việc giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn thủ tục, quy trình bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, gồm 14 đồng chí. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

 

Responsive image
 

Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Nội dung

Cấp huyện

Cấp xã

Tổng số đại biểu HĐND

37

398

Tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm năm 2018

14

97

Số người giữ chức vụ do HĐND bầu không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm

07

18

Số người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng

07

18

Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao

08

89

Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm

01

02

Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp

0

0

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vừa bảo đảm cơ chế giám sát, đánh giá cán bộ, vừa tạo điều kiện để cán bộ có đủ thời gian thể hiện năng lực, trình độ của mình, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị điều chỉnh hoặc thay thế cán bộ khi cần thiết. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cơ bản phản ánh đúng mức độ tín nhiệm của từng người tại thời điểm lấy phiếu; có tác dụng thiết thực đối với người được lấy phiếu, giúp họ tự điều chỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm phát huy những thành tích đã đạt được cũng như thấy những điều còn thiếu sót để phấn đấu.

Đồng thời, được sự quan tâm hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đã giúp cho Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng quy trình trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Những người được lấy phiếu tín nhiệm có chuẩn bị báo cáo và gửi bản kê khai tài sản đảm bảo theo yêu cầu và thực hiện nghiêm túc. Để làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm thì điều quan trọng phải thực sự công khai minh bạch với mỗi vị đại biểu HĐND để họ có quyết định sáng suốt khi đưa ra lá phiếu đánh giá của mình. Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, trên cơ sở kết quả đánh giá, lãnh đạo các ngành, các cấp phải kịp thời khắc phục những nhược điểm của mình; đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để làm tốt công tác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách./. 

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam