Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.:: Hoạt động của Hội đồng nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Long Xuyên: Kết quả qua 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

12/08/2019 08:07

Hiến pháp năm 2013 đuợc Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.


Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2014 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Căn cứ vào đó, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn, trong đó nêu rõ phải kịp thời tuyên truyên, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được thành phố Long Xuyên tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức.

 

Bên cạnh đó, thành phố Long Xuyên cũng đã tổ chức được 22 Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản của Hiến pháp, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 có 2.310 lưọt cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên thành phố và phường, xã tham dự. Tổ chức 306 buổi tuyên truyền miệng tại 96 khóm, ấp những nội dung quan trọng của Hiến pháp cho 12.422 lưọt người dân trên địa bàn. Xây dựng 03 bản tin về Hiến pháp phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh phưòng, xã.

 

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, UBND thành phố đã phát động tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp” trên địa bàn thành phố. Qua đó, các ngành, đoàn thế thành phố và phường, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi và gắn việc triển khai Cuộc thi với triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương mình. Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Hiến pháp nói riêng, nâng cao hơn nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng cúa công tác tuyên truyền, phô biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Về hoạt động rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp vói Hiến pháp 2013 cũng được quan tâm thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng Tư pháp phối họp với các phòng, ban chuyên môn và UBND phường, xã tiến hành công tác tự rà soát văn ban quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành. Thông qua công tác rà soát đã kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, đã hết hiệu lực hoặc không còn phù họp với Hiến pháp 2013. Từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các quy định hiện hành, góp phần ổn định và thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

 

Có thể nói việc triển khai, thi hành Hiến pháp năm 2013 đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người dân nắm được những nội dung cơ bản của Hiến pháp, từ đó nhận thức sâu sắc về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống. Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam