Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

25/11/2019 15:35

Trong thời gian qua, hoạt động thẩm tra của Ban pháp chế góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định vai trò, vị trí của HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.


Trên cơ sở phân công nhiệm vụ thẩm tra của Thường trực HĐND, Ban pháp chế tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo được giao. Công tác chuẩn bị thẩm tra được thực hiện chu đáo, đội ngũ chuyên viên phụ trách Ban chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan gửi tài liệu đúng thời gian quy định, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung thẩm tra.

 

Responsive image
 

Tại cuộc họp thẩm tra, đại diện sở, ngành trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án; đại biểu đặt câu hỏi, vấn đề cần trao đổi, chủ yếu tập trung vào những nội dung trọng tâm, vướng mắc, còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án gửi lại để Ban tiếp tục thẩm tra.

Trên cơ sở báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban pháp chế tiến hành thẩm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra tập trung xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đưa ra những kiến nghị phù hợp; đồng thời trình bày tại cuộc họp thẩm tra của Ban để đại biểu đóng góp, cho ý kiến; Ban ghi nhận, tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp.

 

Sau khi Văn phòng UBND tỉnh gửi lại tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án đã được chỉnh lý theo yêu cầu, Ban tiến hành hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra và gửi đến Thường trực HĐND theo thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra đánh giá toàn diện sự phù hợp của các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra, ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương án xử lý đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, cho ý kiến. 

Responsive image
 

Có thể nói với sự chủ động, linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, chất lượng công tác thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh thời gian qua được nâng lên đáng kể, góp phần thành công cho kỳ họp HĐND. Tuy nhiên công tác thẩm tra của Ban pháp chế vẫn còn gặp một số khó khăn như: công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thẩm tra của cơ quan soạn thảo thường chưa đảm bảo tiến độ, gửi tài liệu chưa đầy đủ hoặc gửi cận ngày họp thẩm tra, một số dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, báo cáo thẩm định chuẩn bị chưa kỹ, chất lượng chưa cao ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, tiếp cận tài liệu; thành viên Ban đa phần là đại biểu kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác nghiên cứu tài liệu thẩm tra chưa nhiều.

Từ thực tiễn hoạt động, Ban pháp chế HĐND tỉnh đề ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND như sau:

Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, vai trò thẩm tra của tập thể Ban, mỗi ủy viên Ban phải chủ động dành thời gian nghiên cứu, thẩm tra các nội dung được phân công, mạnh dạn đặt vấn đề, đóng góp ý kiến.

UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan hữu quan khác cần nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND.

Khi thẩm tra vấn đề vướng mắc, phức tạp cần chủ động tổ chức các cuộc khảo sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị có liên quan để nắm bắt tình hình, bám sát thực tế phục vụ tốt hơn cho công tác thẩm tra.

Thường trực HĐND tạo điều kiện hơn nữa cho các Ban HĐND tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm thẩm tra của các tỉnh, thành; các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng do các cơ quan của Quốc hội tổ chức.

Văn phòng HĐND tỉnh tăng cường phối hợp, đôn đốc Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan gửi các hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra theo đúng thời gian quy định để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu. Trường hợp gửi hồ sơ, tài liệu không đúng tiến độ, không đầy đủ thì kiên quyết, mạnh dạn kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh trả lại hồ sơ, không trình tại kỳ họp….

NGUYỄN NGUYỄN
.:: CÁC TIN KHÁC

 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam