Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

* Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/07/2019)

- Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/07/2019)

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV(09/07/2019)

- Báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trên địa bàn tỉnh An Giang(09/07/2019)

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(09/07/2019)

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021(09/07/2019)

- Thông báo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019(09/07/2019)

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019(09/07/2019)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 20196 của Hội đồng nhân dân tỉnh(09/07/2019)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh AG(09/07/2019)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang(09/07/2019)

- Tờ trình dự thảo NQ hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ ... năm 2019(09/07/2019)

- Danh mục Dự thảo NQ hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ ...năm 2019(09/07/2019)

- Tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang(09/07/2019)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang(09/07/2019)

- Tờ trình về việc dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh(08/07/2019)

- Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh(08/07/2019)

- Tờ trình về bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018(08/07/2019)

- Phụ lục bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018(08/07/2019)

- Tờ trình về việc đổi tên trường học trên địa bàn thị xã Tân Châu(08/07/2019)

Trang đầu Trang trước123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam