Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu Họp Tổ Đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- Hướng dẫn Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố(05/11/2018)

- TTr dự thảo NQ ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ(01/11/2018)

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019(31/10/2018)

- Tờ trình V/v đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh(31/10/2018)

- Tờ trình V/v đề nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang(31/10/2018)

- Tờ trình về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.(31/10/2018)

- Tờ trình quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang(31/10/2018)

- Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.(31/10/2018)

- Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh AG(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh(31/10/2018)

- Tờ trình ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh AG đến 2025(31/10/2018)

- TTr điều chỉnh, bs NQ số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về điều chỉnh bổ sung NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án ...(31/10/2018)

- Tờ trình Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/10/2018)

- Tờ trình về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.(31/10/2018)

- Tờ trình quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh.(31/10/2018)

- Tờ trình quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện viên tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang(31/10/2018)

Trang đầu Trang trước12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam