Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, Khóa IX
Nội dung trích yếu Tập tin đính kèm

- CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Từ ngày 17 đến ngày 19/7/2018)(25/07/2018)

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.(25/07/2018)

- Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.(25/07/2018)

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử đụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, côns; trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh AG(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo NQ quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất .(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo NQ quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.(25/07/2018)

- Tờ trình dự thảo NQ phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc ph.vi quản lý của tỉnh(25/07/2018)

- Tờ tình dự thảo NQ quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình ban hành quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang.(25/07/2018)

- Tờ trình v/v điều chỉnh, bs NQ số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 cùa HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bồ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 (nguồn vốn ĐTNS tỉnh)(25/07/2018)

- Tờ trình v/v điều chỉnh, bs NQ số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn đầu tư tập trung và vốn thu từ XSKT).(25/07/2018)

- Tờ trình về việc thông qua NQ điều chỉnh, bs NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm c sử dụng ...(25/07/2018)

- Tờ trình v/v ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tinh trên địa bàn tỉnh AG.(25/07/2018)

Trang đầu Trang trước123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam