Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 Nội dung quan trọng sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

09/12/2019

Từ ngày 09/12 đến 11/12/2019, tại hội trường UBND tỉnh sẽ diễn ra kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; xem xét, ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Xem tiếp...
 Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp xúc với 10.272 cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019

02/12/2019

Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh 2019, đến nay, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành tiếp xúc cử tri tại 134 điểm của các xã, phường và thị thị trấn, qua đó thu hút 10.272 cử tri tham dự. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi với những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời phản ánh, kiến nghị một số biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, cụ thể như sau.
Xem tiếp...
 Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

29/11/2019

Sáng ngày 28/11/2019, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như:
Xem tiếp...
 Ban Kinh tế – ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

29/11/2019

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Xem tiếp...
 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020

28/11/2019

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với nội dung Tờ trình số 754/TTr-UBND ngày 21/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.
Xem tiếp...
 Ban Kinh tế – ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của HĐND tỉnh

28/11/2019

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với nội dung Tờ trình số 758/TTr-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang).
Xem tiếp...
 Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, thị trấn An Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV”,

28/11/2019

Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra đối với Tờ trình số 684/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV”; Tờ trình số 685/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”.
Xem tiếp...
 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

26/11/2019

Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND được quy định rõ tại Điều 109, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.
Xem tiếp...
 Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra

25/11/2019

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp là nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban HĐND được Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định tại Điều 109 và Điều 111 theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền, nên hoạt động thẩm tra là một khâu quan trọng của công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ họp HĐND.
Xem tiếp...
 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

25/11/2019

Trong thời gian qua, hoạt động thẩm tra của Ban pháp chế góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định vai trò, vị trí của HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.
Xem tiếp...
 Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh

25/11/2019

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Châu Thành vừa tiến hành họp thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Xem tiếp...
 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

21/11/2019

Ông Lê Thanh Dũng – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang. Đến dự còn có các vị đại biểu HĐND huyện, xã và hơn 80 cử tri của xã Bình Mỹ.
Xem tiếp...
 Chuẩn bị chu đáo kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19/11/2019

Vừa qua, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành họp, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết được trình thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019. Các ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu sẽ được gửi về Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
Xem tiếp...
 Triệu tập Kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

19/11/2019

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Xem tiếp...
 Đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành tiếp với gần 800 bà con cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân

12/11/2019

Đến nay, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã hoàn thành tiếp xúc với gần 800 bà con cử tri trên địa bàn huyện Phú Tân, để báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019. Đặc biệt tiếp tục lắng nghe, ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2019 sắp tới.
Xem tiếp...

Trang đầu Trang trước12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu

Đồi Tức Dụp - Tri Tôn

Quê núi Thất Sơn

Lòng Hồ Ông Thoại - Thoại Sơn

Cáp treo núi Cấm - Tịnh Biên

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Mỹ Hòa Hưng

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi

Rừng Tràm Trà Sư

Làng dệt lụa Tân Châu

Lễ hội rước bà Chúa Xứ Núi Sam